030 2612853 info@collard-schaatssport.nl

Privacy Statement

Schaatssport Collard B.V. verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Schaatssport Collard B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30067345, gevestigd aan de Mississippidreef 151 te Utrecht, bereikbaar per telefoonnummer op 030-2612853 en per mail op info@collard-schaatssport.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Schaatssport Collard B.V. heeft niet een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Schaatssport Collard B.V. verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en Doel

Voornaam en/of achternaam- Om contact op te nemen || een bestelling te verzenden

Mailadres – Om contact op te nemen || een bestelling te bevestigen

Straat en huisnummer – Om een bestelling te verzenden

Postcode – Om een bestelling te verzenden

Plaats – Om een bestelling te verzenden

Telefoonnummer – Om contact op te nemen 

Rechtsgronden

Schaatssport Collard B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Schaatssport Collard B.V. persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als Schaatssport Collard B.V. zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Schaatssport Collard B.V. waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

Schaatssport Collard B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Schaatssport Collard B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

Schaatssport Collard B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Schaatssport Collard B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Schaatssport Collard B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Schaatssport Collard B.V op info@collard-schaatssport.nl. Schaatssport Collard B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Schaatssport Collard B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Schaatssport Collard B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schaatssport Collard B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schaatssport Collard B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Schaatssport Collard B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Versie 1,0, dd 20-06-2018

© Collard Schaatssport. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookie statement | Sitemap